Betongrehabilitering

Over tid blir betong utsatt for ulike nedbrytningsmekanismer avhengig av hvilke påkjenninger den blir utsatt for. Materialet har derfor behov for jevnlig vedlikehold og tilsyn. Mange av betongskadene vi ser i dag skyldes manglende erfaring og kunnskap om ulike påkjenninger fra miljøet. En oppfatning av betong som et evigvarende materiale har vært medvirkende til noe varierende prosjektering og utførelse. Faglig utførelse og riktig valg av produkter til overflatebehandling av betong gir resultater som varer. Dette fører til bedre økonomi i forbindelse med vedlikehold og holdbarhet. Vi opplever at det er ofte den eldre bygningsmassen som er utsatt for korrodering, som fører til at armering og betong smuldrer opp.

Vi bruker produkter fra Mapei som er CE-merket og tilfredsstiller de tekniske krav som gjelder for betongrehabilitering. I tillegg er de produsert, pakket, lagret og transportert på en mest mulig miljøvennlig måte.

Vi skiller gjerne mellom fire nedbrytningsmekanismer:

Korrosjon
I god betong er armeringen beskyttet mot korrosjon. Armeringen passiviseres som følge av betongens høye pH-verdi på ca. 13. Det dannes et beskyttende oksidsjikt på den innstøpte armeringen som igjen hindrer rustangrep. Denne passiviseringen blir brutt ned når pH-verdien reduseres til under pH 9 (karbonatisering) eller ved inntrengning av klorider.

Kloridinntrengning
Korrosjon på grunn av kloridinntrengninger er mer alvorlig enn ved karbonatisering, fordi korrosjonen foregår lokalt (anode/katode) og dermed med større hastighet. Ved denne type korrosjon oppstår det groptæring på armeringen.

Karbonatisering
Karbonatisering er en naturlig kjemisk prosess hvor CO2 i lufta vi omgir oss med, diffunderer inn i betongen og reagerer med kalsiumhydroksid. Kalsiumhydroksid omdannes til kalsiumkarbonat, som fører til økt fasthet, men redusert pH (ned mot pH 8). Armeringen mister oksidsjiktet og betong som omslutter jernet vil ikke lenger beskytte dette mot korrosjon. Ved påføring av pH-indikator (fenolftalein) kan det måles om en betong er karbonatisert eller ikke.

Frost
Vann utvider seg cirka 9% når det fryser til is. Det fører til stor sprengvirkning. Økt porøsitet betyr at betongen blir mer åpen. Dermed vil fuktighet og skadelige gasser og/eller væsker lettere trenge inn i betongen. I tillegg kan det også oppstå skader som følge av alkalireaksjoner, kjemisk/biologisk nedbrytning og forskjellige varianter av mekanisk nedbrytning